Hướng dẫn thay favicon cho Blogger và xử lý lỗi favicon bị mờ

Hướng dẫn áp dụng Dark Mode cho favicon sử dụng SVG và Javascript.