Hướng dẫn xóa excel external link khi không thể Break Link. Cài đặt và sử dụng Add-ins Link Finder để tìm và xử lý các external link trong excel.