Dữ liệu có cấu trúc (structured data) là dữ liệu được tổ chức và phân loại trong các trường theo một cấu trúc được quy định sẵn. Dữ liệu có cấu trúc không giúp tăng hạng trong kết quả tìm kiếm, nhưng rõ ràng là kết quả tìm kiếm với kết quả chi tiết (rich results) sẽ giúp tăng tỷ lệ click cho bạn.