Tổng hợp cấu trúc dữ liệu Blogger – Blogger Template Cheat Sheet

Blogger template cheat sheet

data:widget

data:widgetOBJECT chứa các thông tin của một Widget đơn lẻ. Cấu trúc như sau:

"data": {
 "widget": {
  "instanceId": string,
  "sectionId": string,
  "quickEditUrl": string,
  "type": string,
  "version": number
 }
}

Cú khai báo và trích xuất:

<b:widget id='widgetID' title='' type='widgetType'>
 <b:includable id='main'>

  <data:widget.instanceId/>
  <data:widget.sectionId/>
  <data:widget.quickEditUrl/>
  <data:widget.type/>
  <data:widget.version/>

 </b:includable>
</b:widget>

data:widgets

data:widgets thuộc loại ARRAY[OBJECT], chứa dữ liệu về các widget cài đặt trong Blog của bạn. Cấu trúc dữ liệu này chỉ xuất hiện trong Blogger Layout version 3

"data": {
 "widgets": [{
  "title": string,
  "type": string,
  "sectionId": string,
  "id": string,
  "postId": number,
  "posts": [{
   "id": number,
   "title": string,
   "featuredImage": image,
   "showInlineAds": boolean
  }],
  "headerByline": {
   "regionName": string,
   "items": [{
    "name": string,
    "label": string
   }]
  },
  "footerBylines": [{
   "regionName": string,
   "items": [{
    "name": string,
    "label": string
   }]
  }],
  "allBylineItems": [{
   "name": string,
   "label": string
  }]
 }]
}

Để trích xuất dữ liệu từ các widget, các bạn có thể tham khảo cú pháp <b:loop> sau:

<b:loop values='data:widgets' var='w'>

 <!-- ALL VISIBLE WIDGETS -->
 <data:w.title/>
 <data:w.type/>
 <data:w.sectionId/>
 <data:w.id/>

 <!-- FEATUREDPOST ONLY -->
 <b:if cond='data:w.type == "FeaturedPost"'>
  <data:w.postId/>
 </b:if>

 <!-- BLOG AND POPULARPOSTS ONLY -->
 <b:if cond='data:w.type in ["Blog","PopularPosts"]'>
  <b:loop values='data:w.posts' var='p'>

   <data:p.id/>
   <data:p.title/>

   <!-- BLOG ONLY -->
   <b:if cond='data:w.type == "Blog"'>
    <data:p.featuredImage/>
    <data:p.showInlineAds/>
   </b:if>

  </b:loop>
 </b:if>

 <!-- BLOG ONLY -->
 <b:if cond='data:w.type == "Blog"'>

  <data:w.headerByline.regionName/>
  <b:loop values='data:w.items' var='it'>
   <data:it.name/>
   <data:it.label/>
  </b:loop>
  <b:loop values='data:w.footerBylines' var='footerByline'>
   <data:footerByline.regionName/>
   <b:loop values='data:footerByline.items' var='it'>
    <data:it.name/>
    <data:it.label/>
   </b:loop>
  </b:loop>
  <data:w.headerByline.regionName/>
  <b:loop values='data:w.allBylineItems' var='it'>
   <data:it.name/>
   <data:it.label/>
  </b:loop>

 </b:if>

</b:loop>

Ngoài ra, để thuận tiện trích xuất dữ liệu từ các widgets, chúng ta có thể áp dụng bộ lọc widget theo định dạng như sau:

<b:loop values='data:widgets.WIDGET_TYPE' var='widget'>

</b:loop>

Hãy thay WIDGET_TYPE bằng loại wiget bạn muốn lọc là được. Nếu có nhiều widget cùng loại, bạn cũng có thể áp dụng thuộc tính first hoặc last.

<b:loop values='data:widgets.Blog' var='widget'>

</b:loop>

<!-- AN ITEM FROM THE FIRST SET -->
<data:widgets.first.ITEM_NAME/>

<!-- AN ITEM FROM THE LAST SET -->
<data:widgets.last.ITEM_NAME/>

<!-- THE FIRST GADGET OF ITS KIND -->
<data:widgets.WIDGET_TYPE.first.ITEM_NAME/>

<!-- THE LATEST GADGET OF THIS TYPE -->
<data:widgets.WIDGET_TYPE.last.ITEM_NAME/>