Tổng hợp cấu trúc dữ liệu Blogger – Blogger Template Cheat Sheet

Blogger template cheat sheet

data:messages

data:messages sẽ chứa dữ liệu liên quan đến keyword đã được dịch theo ngôn ngữ địa phương của Blogger. Đây là nỗ lực của Blogger trong việc hỗ trợ các template đa ngôn ngữ.

"data": {
 "messages": {
  "adsGoHere": message,
  "archive": message,
  "at": message,
  "authorSaid": message,
  "authorSaidWithLink": message,
  "blogArchive": message,
  "blogAuthors": message,
  "by": message,
  "byAuthor": message,
  "byAuthorLink": message,
  "comments": message,
  "configurationRequired": message,
  "copy": message,
  "copyToClipboard ": message,
  "deleteComment": message,
  "dynamicViewsNotAvailable": message,
  "edit": message,
  "emailAddress": message,
  "emailPost": message,
  "euCookieNotice2018": message,
  "euCookieResponsibility2018": message,
  "featured": message,
  "getEmailNotifications": message,
  "gotIt": message,
  "hidden": message,
  "home": message,
  "image": message,
  "joinTheConversation": message,
  "keepReading": message,
  "labels": message,
  "latestPosts": message,
  "learnMore": message,
  "linkCopiedToClipboard": message,
  "loadMorePosts": message,
  "loading": message,
  "manageComments": message,
  "moreEllipsis": message,
  "morePosts": message,
  "myBlogList": message,
  "myFavoriteSites": message,
  "myPhoto": message,
  "newer": message,
  "newerPosts": message,
  "newest": message,
  "noResultsFound": message,
  "noTitle": message,
  "numberOfComments": message,
  "ok": message,
  "older": message,
  "olderPosts": message,
  "oldest": message,
  "onlyTeamMembersCanComment": message,
  "on": message,
  "photo": message,
  "popularPosts": message,
  "popularPostsFromThisBlog": message,
  "postAComment": message,
  "postLink": message,
  "postedBy": message,
  "postedByAuthor": message,
  "postedByAuthorLink": message,
  "posts": message,
  "poweredByBlogger": message,
  "poweredByBloggerLink": message,
  "readMore": message,
  "recentPosts": message,
  "reportAbuse": message,
  "search": message,
  "searchBlog": message,
  "searchThisBlog": message,
  "share": message,
  "shareOtherApps": message,
  "shareToOtherApps": message,
  "showAll": message,
  "showLess": message,
  "showMore": message,
  "skipToMainContent": message,
  "someOfMyFavoriteSites": message,
  "subscribe": message,
  "subscribeTo": message,
  "subscribeToThisBlog": message,
  "templateImagesBy": message,
  "templateImagesByLink": message,
  "theresNothingHere": message,
  "title": message,
  "viewAll": message,
  "viewMyCompleteProfile": message,
  "visible": message,
  "visitProfile": message,
  "visitSite": message,
  "widget": message,
  "widgetNotAvailableInPreview": message,
  "widgetNotAvailableOnHttps": message,
  "youMayLikeThesePosts": message
 }
}

Các loại dữ liệu này có thể được trích xuất thông quả thẻ <b:mesage>

<b:message name='messages.adsGoHere'/>
<b:message name='messages.archive'/>
<b:message name='messages.at'/>
<b:message name='messages.authorSaid'>
 <b:param expr:value='expression' name='authorName'/>
</b:message>
<b:message name='messages.authorSaidWithLink'>
 <b:param expr:value='expression' name='authorName'/>
 <b:param expr:value='expression' name='authorUrl'/>
</b:message>
<b:message name='messages.blogArchive'/>
<b:message name='messages.blogAuthors'/>
<b:message name='messages.by'/>
<b:message name='messages.byAuthor'>
 <b:param expr:value='expression' name='authorName'/>
</b:message>
<b:message name='messages.byAuthorLink'>
 <b:param expr:value='expression' name='authorName'/>
 <b:param expr:value='expression' name='authorUrl'/>
</b:message>
<b:message name='messages.comments'/>
<b:message name='messages.configurationRequired'/>
<b:message name='messages.copy'/>
<b:message name='messages.copyToClipboard'/>
<b:message name='messages.deleteComment'/>
<b:message name='messages.dynamicViewsNotAvailable'/>
<b:message name='messages.edit'/>
<b:message name='messages.emailAddress'/>
<b:message name='messages.emailPost'/>
<b:message name='messages.euCookieNotice2018'/>
<b:message name='messages.euCookieResponsibility2018'/>
<b:message name='messages.featured'/>
<b:message name='messages.getEmailNotifications'/>
<b:message name='messages.gotIt'/>
<b:message name='messages.hidden'/>
<b:message name='messages.home'/>
<b:message name='messages.image'/>
<b:message name='messages.joinTheConversation'/>
<b:message name='messages.keepReading'/>
<b:message name='messages.labels'/>
<b:message name='messages.latestPosts'/>
<b:message name='messages.learnMore'/>
<b:message name='messages.linkCopiedToClipboard'/>
<b:message name='messages.loadMorePosts'/>
<b:message name='messages.loading'/>
<b:message name='messages.manageComments'/>
<b:message name='messages.moreEllipsis'/>
<b:message name='messages.morePosts'/>
<b:message name='messages.myBlogList'/>
<b:message name='messages.myFavoriteSites'/>
<b:message name='messages.myPhoto'/>
<b:message name='messages.newer'/>
<b:message name='messages.newerPosts'/>
<b:message name='messages.newest'/>
<b:message name='messages.noResultsFound'/>
<b:message name='messages.noTitle'/>
<b:message name='messages.numberOfComments'>
 <b:param expr:value='expression' name='numComments'/>
</b:message>
<b:message name='messages.ok'/>
<b:message name='messages.older'/>
<b:message name='messages.olderPosts'/>
<b:message name='messages.oldest'/>
<b:message name='messages.onlyTeamMembersCanComment'/>
<b:message name='messages.on'/>
<b:message name='messages.photo'/>
<b:message name='messages.popularPosts'/>
<b:message name='messages.popularPostsFromThisBlog'/>
<b:message name='messages.postAComment'/>
<b:message name='messages.postLink'/>
<b:message name='messages.postedBy'/>
<b:message name='messages.postedByAuthor'>
 <b:param expr:value='expression'/>
</b:message>
<b:message name='messages.postedByAuthorLink'>
 <b:param expr:value='expression'/>
 <b:param expr:value='expression'/>
</b:message>
<b:message name='messages.posts'/>
<b:message name='messages.poweredByBlogger'/>
<b:message name='messages.poweredByBloggerLink'>
 <b:param expr:value='expression'/>
</b:message>
<b:message name='messages.readMore'/>
<b:message name='messages.recentPosts'/>
<b:message name='messages.reportAbuse'/>
<b:message name='messages.search'/>
<b:message name='messages.searchBlog'/>
<b:message name='messages.searchThisBlog'/>
<b:message name='messages.share'/>
<b:message name='messages.shareOtherApps'/>
<b:message name='messages.shareToOtherApps'/>
<b:message name='messages.showAll'/>
<b:message name='messages.showLess'/>
<b:message name='messages.showMore'/>
<b:message name='messages.skipToMainContent'/>
<b:message name='messages.someOfMyFavoriteSites'/>
<b:message name='messages.subscribe'/>
<b:message name='messages.subscribeTo'/>
<b:message name='messages.subscribeToThisBlog'/>
<b:message name='messages.templateImagesBy'>
 <b:param expr:value='expression'/>
</b:message>
<b:message name='messages.templateImagesByLink'>
 <b:param expr:value='expression'/>
 <b:param expr:value='expression'/>
</b:message>
<b:message name='messages.theresNothingHere'/>
<b:message name='messages.title'/>
<b:message name='messages.viewAll'/>
<b:message name='messages.viewMyCompleteProfile'/>
<b:message name='messages.visible'/>
<b:message name='messages.visitProfile'/>
<b:message name='messages.visitSite'/>
<b:message name='messages.widget'/>
<b:message name='messages.widgetNotAvailableInPreview'/>
<b:message name='messages.widgetNotAvailableOnHttps'/>
<b:message name='messages.youMayLikeThesePosts'/>