Tổng hợp cấu trúc dữ liệu Blogger – Blogger Template Cheat Sheet

Blogger template cheat sheet

data:view

Tiếp đến phần này sẽ tổng hợp các đối tượng dữ liệu trong cấu trúc data:view.

data:view

data:view thuộc loại OBJECT, chứa dữ liệu của trang đang xem hiện tại. Cấu trúc như sau:

"data": {
 "view": {
  "postId" : number,
  "pageId" : number,
  "type" : string,
  "featuredImage" : image,
  "title" : string,
  "description" : string,
  "url" : URL,
  "isPost" : boolean,
  "isPage" : boolean,
  "isHomepage" : boolean,
  "isSearch" : boolean,
  "isArchive" : boolean,
  "isError" : boolean,
  "isLabelSearch" : boolean,
  "isSingleItem" : boolean,
  "isMultipleItems" : boolean,
  "isMobile" : boolean,
  "isPreview" : boolean,
  "isLayoutMode" : boolean,
  "search" : {
   "resultsMessageHtml" : string,
   "resultsMessage" : string,
   "query" : string,
   "label" : string
  },
  "archive" : {
   "rangeMessage" : string,
   "day" : number,
   "month" : number,
   "year" : number
  }
 }
}

data:view.archive

data:view.archive thuộc loại OBJECT, chứa dữ liệu liên quan đến page Archive.

"data": {
 "view": {
  "archive": {
   "rangeMessage" : string,
   "day" : number,
   "month" : number,
   "year" : number
   }
 }
}

data:view.description

data:view.description thuộc loại STRING, chứa dữ liệu về phần mô tả của Blog hoặc trang đang xem.

Summary DescriptionArticlePageHomeResearchArchiveError
Blog description
Article Summary
Summary of the standalone page
Giá trị của data:view.description theo loại trang đang xem

data:view.featuredImage

data:view.featuredImage thuộc loại IMAGE, chưa thông tin về url ảnh đại diện của trang đang xem. Cấu trúc dữ liệu như sau:

"data": {
 "view": {
  "featuredImage": image,
   {
    "isResizable": boolean,
    "isYoutube": boolean,
    "youtubeMaxResDefaultUrl": image,
    "width": number,
    "height": number,
    "size": number,
    "length": number,
    "escaped": string,
    "jsEscaped": string,
    "jsonEscaped": string,
    "cssEscaped": string
   }
 }
}

Trong đó, nếu giá trị của isResizable trả về là true thì chúng ta có thể sử dụng hàm resizeImage của Picasa để resize ảnh theo kích thước mong muốn. Trong ví dụ bên dưới, ảnh sẽ được resize về 200×200 px.

<b:if cond='data:view.featuredImage.isResizable'>
 <img expr:src='resizeImage(data:view.featuredImage,200,"1:1")'/>
</b:if>

Ngoài ra thì blogger mắc định cũng hỗ trợ lấy ảnh đại diện từ video Youtube, thuộc tính isYoutube trả về true khi sử dụng ảnh đại diện từ video Youtube.

Data:view.is

Ở phần này sẽ là danh sách các thuộc tính BOOLEAN, dùng để xác định loại trang đang xem:

 • data:view.isArchive: true nếu đang xem trang Archive
 • data:view.isError: true nếu đang xem trang Error
 • data:view.isHomepage: true nếu đang xem trang Home
 • data:view.isLabelSearch: true nếu đang xem trang Label
 • data:view.isLayoutMode: true nếu đang xem ở chế độ Layout trong setting của Blogger
 • data:view.isMobile: true nếu đang xem trang ở chế độ di động
 • data:view.isMultipleItems: true nếu đang xem trang nhiều items (Homepage / Search / Label)
 • data:view.isSingleItem: true nếu đang xem trang đơn (Post / Page)
 • data:view.isPage: true nếu đang xem trang tĩnh (Page)
 • data:view.isPost: true nếu đang xem trang bài viết (Post)
 • data:view.isPreview: true nếu đang xem trang ở chế độ xem trước
 • data:view.isSearch: true nếu đang xem trang kết quả tìm kiếm

data:view.pageId

data:view.pageId thuộc loại NUMBER, trả về Page Id của trang tĩnh.

data:view.postId

data:view.postId thuộc loại NUMBER, trả về Post ID của bài viết.

data:view.search thuộc loại OBJECT, chứa dữ liệu về kết quả tìm kiếm.

"data": {
 "view": {
  "search": {
   "resultsMessageHtml" : string,
   "resultsMessage" : string,
   "query" : string,
   "label" : string
   }
 }
}

data:view.title

data:view.title thuộc loại STRING, trả về tiêu đề của trang đang xem. Nội dung của tiêu đề tùy thuộc vào loại trang như sau:

TitleArticlePageHomeResearchArchiveError
Blog title
Article title
Title of the standalone page

data:view.url

data:view.url thuộc loại URL, trả về đường dẫn url của trang đang xem.

<!-- CANONICAL -->
<data:view.url.canonical/>

<!-- HTTP -->
<data:view.url.http/>

<!-- HTTPS -->
<data:view.url.https/>

<!-- CANONICAL + HTTP -->
<data:view.url.canonical.http/>

<!-- CANONICAL + HTTPS -->
<data:view.url.canonical.https/>