Tổng hợp cấu trúc dữ liệu Blogger – Blogger Template Cheat Sheet

Blogger template cheat sheet

Bài viết này Vietrick sẽ tổng hợp lại các loại cơ sở dữ liệu và đối tượng được phép sử dụng trong Blogger khi thiết kế template. Trước đó, ở bài viết về các thẻ điều kiện Blogger, mình chỉ đề cập sơ lược về kiến trúc dữ liệu, nay viết hẳn một bài chi tiết, làm cheat sheet để dùng khi thiết kế.


Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet, nếu có thiếu sót, mong các bạn góp ý bên dưới Comment để mình hiệu chỉnh lại.

Phần đầu tiên chúng ta sẽ đề cập đến dữ liệu ở object Blog: data:blog.

data:blog

Các loại dữ liệu và kiến trúc chứa trong object data:blog toàn bộ đều mang thuộc tính Global, có thể sử dụng tại mọi nơi trong template, được liệt kê bên dưới kèm mô tả giản lược:

data:blog

data:blog là dữ liệu loại Object, chứa hầu hết dữ liệu chính của Blogger.

data:blog.adsenseClientId

data:blog.adsenseClientId là dữ liệu loại STRING, chứa Adsense ID.

data:blog.adsenseHasAds

data:blog.adsenseHasAds là dữ liệu loại Boolean, kiểm tra tình trạng Adsense trên Blogger.

data:blog.adsenseHostId

data:blog.adsenseHostId là dữ liệu loại STRING, trả về URL Adsense.

"data": {
 "blog": {
  "adsenseHostId": string,
   {
    "size": number,
    "length": number,
    "escaped": string,
    "jsEscaped": string,
    "jsonEscaped": string,
    "cssEscaped": string
   }
 }
}

data:blog.adultContent

data:blog.adultContent là dữ liệu loại Boolean, trả về kết quả setting “nội dung người lớn”.

data:blog.analyticsAccountNumber

data:blog.analyticsAccountNumber là dữ liệu loại STRING, trả về ID Google Analytics.

data:blog.bloggerUrl

data:blog.bloggerUrl là dữ liệu loại STRING, trả về URL của Blogger tại https://www.blogger.com

"data": {
 "blog": {
  "bloggerUrl": string,
   {
    "size": number,
    "length": number,
    "escaped": string,
    "jsEscaped": string,
    "jsonEscaped": string,
    "cssEscaped": string
   }
 }
}

data:blog.blogId

data:blog.blogId thuộc loại STRING, trả về giá trị Blog ID.

data:blog.blogspotFaviconUrl

data:blog.blogspotFaviconUrl thuộc loại STRING, trả về URL favicon.

"data": {
 "blog": {
  "blogspotFaviconUrl": URL,
   {
    "canonical": URL,
    "http": URL,
    "https": URL,
    "size": number,
    "length": number,
    "escaped": string,
    "jsEscaped": string,
    "jsonEscaped": string,
    "cssEscaped": string
   }
 }
}

Một số cách sử dụng với các thuộc tính như sau:

<data:blog.blogspotFaviconUrl/>

<!-- CANONICAL -->
<data:blog.blogspotFaviconUrl.canonical/>

<!-- HTTP -->
<data:blog.blogspotFaviconUrl.http/>

<!-- HTTPS -->
<data:blog.blogspotFaviconUrl.https/>

<!-- CANONICAL + HTTP -->
<data:blog.blogspotFaviconUrl.canonical.http/>

<!-- CANONICAL + HTTPS -->
<data:blog.blogspotFaviconUrl.canonical.https/>

data:blog.dynamicViewsCommentsSrc

data:blog.dynamicViewsCommentsSrc thuộc loại STRING, trả về URL chứa cript comment phân cấp.

//www.blogblog.com/dynamicviews/ID_VERSION/js/comments.js

data:blog.dynamicViewsScriptSrc

data:blog.dynamicViewsScriptSrc thuộc loại STRING, trả về URL script thuộc blogblog.com. Ví dụ:

<script expr:src='data:blog.dynamicViewsScriptSrc + "/js/thirdparty/jquery.js"' type='text/javascript'/>

Kết quả:

<script src='//www.blogblog.com/dynamicviews/ID_VERSION/js/thirdparty/jquery.js' type='text/javascript'/>

data:blog.enabledCommentProfileImages

data:blog.enabledCommentProfileImages thuộc loại BOOLEAN, kiểm tra Users comment Profile Image.